جدول تقویم انتشاراتی نشریات و گزارشات آماری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1400

 

ردیف

موضوع

تاریخ پایان

دانلود فایل

1

سالنامه آماری

پایان خرداد

-

2

گزارش ماهیانه

هفته اول هرماه

PDF

3

گزارش شش ماه به دفتر برنامه ریزی و پایش عملکرد و دبیرخانه شواری عالی آمار

پایان شش ماه اول

پایان شش ماه دوم

PDF

PDF

4

گزارش سه ماه عملکرد دانش اموختگان

هفته اول تیرماه

PDF

5

هفته اول مهرماه

PDF

6

هفته اول دی ماه

PDF

7

هفته سوم فروردین 1401

PDF

8

اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور و مدرن سازی نظام آماری(سامانه تسما)

هفته سوم اسفند

PDF