مقدمه :

روابط عمومی در عصر جدید حیاتی ترین بخش هر سازمان است که با هدف تقویت و برقراری شبکه های اجتماعی در کانال های ارتباطی درون و برون سازمانی ، نقش حساس خود را چند گام جلوتر از زمان ایفا می نماید. در همين راستا روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تلاش مي نمايد با بهره گيري از تكنيك هاي ارتباطي بين سازمان و مخاطبان و ذينفعان، ارتباطي موثر را برقرار نمايد. در زير استراتژي، اهداف و برنامه هاي دفتر روابط عمومي اين سازمان آمده است .

 راهبرد: تأمين نيازهاي مهارتي كشور در چارچوب مأموريتها و اختيارات سازمان

رويكردها :

Ø      كيفيت بخشي به آموزشها

Ø      مشاركت بخش غير دولتي

Ø       مشاركت ذينفعان و شركاي اجتماعي

Ø      توانمندسازي منابع انساني

Ø      ساماندهي مراكز آموزشي از طريق نظام رتبه بندي

Ø      توسعه بكارگيري فناوريهاي نوين

Ø      حركت به سمت سازماني جهاني با توسعه تعاملات بين المللي

Ø      تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در چارچوب مأموريتهاي سازمان

 

در ادامه استراتژي، سياست ها و اهداف دفتر روابط عمومي اين سازمان آمده است.

استرات‍ژي كلان روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

"توسعه، ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي، كار و كارآفريني"

 

سياست هاي برنامه هاي اجرايي روابط عمومي:

Ø     ارتقای فرهنگ مهارت آموزي و افزايش منزلت اجتماعي مهارت آموختگان با رويكرد آموزش

Ø      تبديل آموزش هاي فني و حرفه اي به گفتمان دولت

Ø     تبديل آموزش هاي فني و حرفه اي به گفتمان عمومي

Ø     توسعه مشاركت بخش خصوصي  در اجراي آموزش

Ø     توسعه مشاركت با بخش هاي عمومي و دولتي

Ø     حمايت از خلاقيت و نوآوري سازماني

Ø     بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتقای خدمات الكترونيكي در راستاي تحقق دولت الكترونيك

Ø     افزايش قابليت حضور در عرصه هاي بين المللي

Ø     حفظ زنجيره انساني در رفتارها ، گفتارها و برخوردهاي مجموعه رهبران آموزش فني و حرفه اي

Ø     توليد و نشر محتوا در نشريه هاي سازمان مبتني بر نياز مخاطبان (پيك مهارت ، فصلنامه مهارت آموزي و ...)

 

 

اهداف برنامه هاي اجرايي روابط عمومي:

Ø     بسترسازي توسعه و ترويج فرهنگ  مهارت آموزي،كار و كارآفريني از طريق آموزش هاي مهارتي

Ø     تبيين و اطلاع رساني برنامه هاي سازمان در 2 سطح ملي و بين المللي

Ø     بسترسازی توسعه مشارکت بخش خصوصی

Ø      بسترسازی برقراری ارتباط مؤثر با دستگاه ها و نهادهای حامی آموزش های فنی و حرفه ای

Ø     بسترسازي برقراري ارتباط مؤثر با مخاطبان خاص برنامه هاي سازمان

Ø     فراهم نمودن بستر مناسب براي ایجاد رابطه تعاملی اثربخش بین آموزش های مهارتی و بازار کار

Ø     ارتقاي روحيه و انگيزه كاري كاركنان از طريق انجام فعاليت هاي فرهنگي

Ø       اطلاع رساني برنامه هاي سازمان در حوزه فناوري هاي نوين