با عنایت به تهیه و تبیین فعالیت های مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع، مقرر گردیده کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه آمار سازمان اعم از دولتی و خصوصی در سایت رسمی سازمان بارگذاری شده و در معرض دید عموم قرار گیرد.

بر این اساس، دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی اقدام به ایجاد لینکی تحت عنوان" اطلاعات آماری" و بارگذاری کلیه آطلاعات و مستندات آماری سازمان در 4 زیر بخش: سالنامه آماری، تقویم انتشاراتی آماری ، خط مشی ها کیفیت داده های آماری و تعاریف و اصطلاحات سازمان نموده است.

 

                                                       

                     
سالنامه آماری                                تقویم انتشاراتی آماری                          

خط مشی های کیفیت داده های آماری

                      تعاریف و اصطلاحات