شعار سال
سه شنبه 26 تیر 1403

معرفی اداره آزمون و شرح وظایف

وظیفه واحد آزمون ارزیابی و سنجش مهارت کارآموزان آموزش دیده توسط مراکز فنی و حرفه ای، هنرجویان شاخه کار و دانش آموزش و پرورش، کارآموزان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، کارآموزان تیم های(سیار- پادگان- ندامتگاه و ...)، شاغلان صنایع دستی، داوطلبان اتحادیه ها و صنوف، بخش صنعت ساختمان، داوطلبان آزاد، مدیریت و مربیگری، است. که طی دو مرحله آزمون کتبی و عملی بعمل آمده و مهارت آنها طی این دو مرحله سنجیده می شود و در نهایت به کسانی که در طی این دو مرحله حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای حرفه از گروه شغلی اعطا خواهد شد.

آزمون کتبی:

به منظور کسب اطمینان از یادگیری دانش نظری مورد نیاز یک شغل که در برنامه درسی مربوط به آموزش مهارت های همان شغل تعیین شده است از آزمون کتبی استفاده می شود که مرسوم ترین آن در آموزشهای فنی و حرفه ای به صورت چند گزینه ای است.

آزمون عملی:

در آزمون عملی هدف سنجش میزان توانایی های اجرای تمام یا قسمتی از وظایف یک شغل در چهارچوب توانایی های مندرج در استاندارد مهارتی می باشد، در آزمون عملی رفتار افراد مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، بدیهی است افرادی در این آزمون شرکت خواهند کرد که حدنصاب نمره قبولی را در آزمون کتبی کسب نموده باشند.

آزمون شفاهی:

از این آزمون در مواردی که شخص فاقد مهارت نوشتن باشد(از نظر سطح سواد) مانند نیروی کار شاغل در بعضی صنوف و صنعت ساختمان استفاده می شود که پس از موفقیت در آزمونهای شفاهی و عملی برابر ضوابط و مقررات سنجش و ارزشیابی مهارت برای آنان گواهی صلاحیت حرفه ای (تاییدیه) صادر می شود.

مقیاس ارزشیابی:

مقیاس ارزشیابی مهارت برای آزمون کتبی و عملی نمره که محدوده آن صفر تا صد می باشد تعیین می گردد.

صدور گواهینامه:

ملاک صدور گواهینامه مهارت برای کارآموزان و نیروی کار، شرکت در ارزشیابی مهارت است. به افرادی که در ارزشیابی موفقیت کسب نمایند گواهینامه صلاحیت در شکل معینی اعطا می گردد. افرادی که در این سطح حد نصاب قبولی را کسب نکنند نسبت به ترمیم مهارت های خود اقدام نموده و ارزشیابی مجدد شرکت می نمایند.

شرایط قبولی:

الف: کسب حداقل نمره 50 در آزمون کتبی

ب: کسب حداقل نمره 70 در آزمون عملی

ج: کسب حداقل معدل 70 بر اساس میانگین وزنی که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

معدل=75% آزمون عملی + 25% آزمون کتبی

معرفی اداره آزمون و شرح وظایف

وظیفه واحد آزمون ارزیابی و سنجش مهارت کارآموزان آموزش دیده توسط مراکز فنی و حرفه ای، هنرجویان شاخه کار و دانش آموزش و پرورش، کارآموزان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، کارآموزان تیم های(سیار- پادگان- ندامتگاه و ...)، شاغلان صنایع دستی، داوطلبان اتحادیه ها و صنوف، بخش صنعت ساختمان، داوطلبان آزاد، مدیریت و مربیگری، است. که طی دو مرحله آزمون کتبی و عملی بعمل آمده و مهارت آنها طی این دو مرحله سنجیده می شود و در نهایت به کسانی که در طی این دو مرحله حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای حرفه از گروه شغلی اعطا خواهد شد.

آزمون کتبی:

به منظور کسب اطمینان از یادگیری دانش نظری مورد نیاز یک شغل که در برنامه درسی مربوط به آموزش مهارت های همان شغل تعیین شده است از آزمون کتبی استفاده می شود که مرسوم ترین آن در آموزشهای فنی و حرفه ای به صورت چند گزینه ای است.

آزمون عملی:

در آزمون عملی هدف سنجش میزان توانایی های اجرای تمام یا قسمتی از وظایف یک شغل در چهارچوب توانایی های مندرج در استاندارد مهارتی می باشد، در آزمون عملی رفتار افراد مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، بدیهی است افرادی در این آزمون شرکت خواهند کرد که حدنصاب نمره قبولی را در آزمون کتبی کسب نموده باشند.

آزمون شفاهی:

از این آزمون در مواردی که شخص فاقد مهارت نوشتن باشد(از نظر سطح سواد) مانند نیروی کار شاغل در بعضی صنوف و صنعت ساختمان استفاده می شود که پس از موفقیت در آزمونهای شفاهی و عملی برابر ضوابط و مقررات سنجش و ارزشیابی مهارت برای آنان گواهی صلاحیت حرفه ای (تاییدیه) صادر می شود.

مقیاس ارزشیابی:

مقیاس ارزشیابی مهارت برای آزمون کتبی و عملی نمره که محدوده آن صفر تا صد می باشد تعیین می گردد.

صدور گواهینامه:

ملاک صدور گواهینامه مهارت برای کارآموزان و نیروی کار، شرکت در ارزشیابی مهارت است. به افرادی که در ارزشیابی موفقیت کسب نمایند گواهینامه صلاحیت در شکل معینی اعطا می گردد. افرادی که در این سطح حد نصاب قبولی را کسب نکنند نسبت به ترمیم مهارت های خود اقدام نموده و ارزشیابی مجدد شرکت می نمایند.

شرایط قبولی:

الف: کسب حداقل نمره 50 در آزمون کتبی

ب: کسب حداقل نمره 70 در آزمون عملی

ج: کسب حداقل معدل 70 بر اساس میانگین وزنی که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

معدل=75% آزمون عملی + 25% آزمون کتبی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین